• 98140-03681, 9814003652, 0181-4692000 (Extensions 30-52)
 
Bhogpur
Chabbewal
Dhakoli
Garhdiwal
Garhshankar
Gurdaspur
Gurgaon
Hadiabad
Hoshiarpur
Jalandhar
Ludhiana
Mahilpur
Nangal Krar Khan
Naya Nangal
REC
Tanda